THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARIES
THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARIESTHAMMASAT UNIVERSITY LIBRARIES THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARIES THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARIES
Thailand Web Stat

THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARIES


 • A
  Back To Top
 • ABI/INFORM Complete
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทฯ ต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
 • Academic Search Complete
  เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษาสัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887
 • AccessMedicine
  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
 • Access pharmacy
  ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม ซึ่งสามารถดู full text online ได้ทั้งหมด และยังสามารถ print , email , save favorite และ share เนื้อหา content ได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็ยังมีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเภสัชกรรมมากมายให้ผู้ใช้งานได้เห็นข้อมูลในหลาย ๆ ประเภท เช่น Multimedia , Video , Image , Physical examination , Case study (Virtual case , etc.) และ แบบทดสอบ Quiz เป็นต้น
 • AccessPhysiotherapy (ระยะเวลาทดลองใช้ : สิ้นสุด 30 พ.ย. 60 )
  ฐานข้อมูลที่มุ่งเน้นการศึกษา การเรียนการสอน และการปฏิบัติทางด้านกายภาพบำบัด ประกอบด้วยตำราชั้นนำทางด้านกายภาพบำบัด วิดีโอขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ คลังรูปภาพ การประเมินตนเอง และเครื่องมือการผ่าร่างกายมนุษย์เสมือนจริง
 • AccessScience
 • AccessSurgery
  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
 • ขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ McGraw-Hill Encyclopedia of science & Technology Edition ที่ ล่าสุด
 • ACM Digital Library
  เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน
 • American Chemical Society Journal (ACS)
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
 • American Journal of Gastroenterology
 • Annual Reviews
  ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสือรายปีภาษาอังกฤษ พร้อมเนื้อหาฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Annual Reviews จำนวน 32 เรื่องในสาขา Biomedical Sciences, Physical Sciences และ Social Sciences
 • ASCE
  ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970. The CEDB Provides Access to over 100,000 Bibliographic and Abstracted Records - Current Coverage: 1970 - Present
 • ASM Journals
  เป็นฐานข้อมูลวารสารทางด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาคลินิก ของ American Society for Microbiology ที่มีอันดับการอ้างถึง impact factor และการจัดอันดับวารสารในอันดับต้น ๆ ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารจำนวน 15 ชื่อ ได้แก่ Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Applied and Environmental Microbiology, Clinical and Vaccine Immunology, Clinical Microbiology Reviews, EcoSal Plus, Genome Announcements, Infection and Immunity, Journal of Bacteriology, Journal of Clinical Microbiology, Journal of Microbiology & Biology Education, Journal of Virology, mBio, Microbiology and Molecular Biology Reviews, Microbiology Spectrum, Molecular and Cellular Biology, mSphere และ mSystems
 • B
  Back To Top
 • Berg Fashion Library
  เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ศิลปะ เครื่องแต่งกายและแฟชั่นจากทั่วโลก จำนวนมากกว่า 3.6 ล้านรายการ ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และรวมถึง Encyclopedia of World Dress and Fashion
 • Bone Marrow Transplantation
 • BMJ Journals
  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา
 • British Dental Journal
 • British Journal of Cancer
 • British Pharmacopoeia
 • Business Monitor
  ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศ ต่างๆทั่วโลกกว่า 175 ประเทศทั้งในแง่เศรษฐกิจมหภาคและการเมือง วิเคราะห์และคาดประมาณตลาดการเงินในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ภาวะอุตสาหกรรม 22 ประเภทโดยวิเคราะห์เป็นรายวัน รายเดือนและรายไตรมาสให้ข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี
 • Business Source Complete
  วารสารวิชาการทางธุรกิจครอบคลุมสาขาการตลาด การจัดการ การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน(POM) วารสารที่มี Peer-reviewed 2693 รายการบัญชี จำนวน 4788 รายการ (จำแนกเป็นบริหาร (MIS) การเงินการธนาคาร และการระบบสารสนเทศเพื่อการวารสารที่ให้เนื้อหาฉบับเต็ม 3680 รายการ)ให้วารสารย้อนหลังถึงปี 1886 และให้ข้อมูลฉบับเต็มจากสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น รายงานภาคอุตสาหกรรมรายงานการวิเคราะห์ SWOT Case study ฯลฯ
 • Business Source Complete & EconLit with Full Text via Business Searching Interface  
  รวบรวมบทความด้านธุรกิจจากวารสารกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง นำเสนอข้อมูลในหลายรูปแบบเช่น รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (ต้องการใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัย ติดต่อของ user name/password จากบรรณารักษ์
 • C
  Back To Top
 • Cambridge Journals Online
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Cambridge University Press ประมาณ 200 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้บทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF และ HTML
 • Chicago manual of style
 • China Knowledge Resource Integrated (CNKI) 
  ฐานข้อมูลวารสารภาษาจีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย สังคมศาสตร์ dการศึกษา เศรษฐศาสตร์และการบริหาร โดยมีเนื้อหาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารจำนวน 9,800 ชื่อ จำนวนมากกว่า 46 ล้านบทความ ตั้งแต่ปี 1915 – ปัจจุบัน ซึ่งสามารถ download เอกสารฉบับเต็มได้
 • CINAHL Plus with Full Text  
  is the world's most comprehensive source of full text for nursing & allied health journals, providing full text for more than 750 journals indexed in CINAHL. This authoritative file contains full text for many of the most used journals in the CINAHL index – with no embargo
 • ClinicalKey
  ClinicalKey: this database contains full text content from Elsevier e- journals more than 500 titles, over 900 top books , 55 titles of clinics of North America and current evidence databases including First Consult, Procedures Consult and also thousands of videos and millions of images.
 • Cochrane Library  
  ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน
 • The Columbia gazetter of the world
 • Communication Abstracts  
  ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปในสาขา Communication Mass Media และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารของ Sage Publication ครอบคลุมวารสารมากกว่า 330 ชื่อ และให้ข้อมูลมากกว่า 254,000 รายการ
 • Computers & Applied Sciences Complete
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
 • CRCnetBASE 
  ฐานข้อมูลหนังสืออืเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 6000 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชา ข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มทั้งเล่ม
 • Credo Reference
  เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออ้างอิงออนไลน์จำนวน 150 รายชื่อจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของโลกกว่า 50แห่ง เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ art, bilinguals, biography, business, conversions, dictionaries, encyclopedias, food, geography, history, language law, literature, medicine, music, philosophy & psychology, quotations, religion, social sciences, technology
 • D
  Back To Top
 • Dissertation Full Text
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับในรูปของซีดี-รอม และได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น
 • DynaMed  
  เครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิงทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี Evidence-based reference ที่จะตอบคำถามทางคลินิกเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการรักษา มีการ Update ข้อมูลทุกวัน
 • E
  Back To Top
 • ebrary ebook law collection 2016 (ทดลองใช้)
 • EBSCO HOST
 • EBSCOhost EJS
  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท EBSCOhost ครอบคลุมหลายสาขาวิชา สามารถดูเนื้อหาเต็มได้เฉพาะวารสารที่ห้องสมุดบอกรับตัวเล่มผ่านทางบริษัทฯ เท่านั้น
 • EconLit with Full Text  
  ฐานข้อมูลรวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบทความวารสาร บทวิจารณ์ หนังสือ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ สามารถดูสาระสังเขปได้ ตั้งแต่ปี 1987- ปัจจุบัน
 • Education Research Complete 
  เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย
 • Eldis Conflict 
  Eldis is an online information service providing free access to relevant, up-to-date and diverse research on international development issues. The database includes over 40,000 summaries and provides free links to full-text research and policy documents from over 8,000 publishers.
 • ERIC
  ERIC, the Educational Resource Information Center, contains more than 1,243,000 records and links to more than 224,000 full-text documents from ERIC
 • Emerald Management
  เนื้อหาครอบคลุม 24 สาขาการจัดการเช่นการบัญชีและการเงิน ธุรกิจเศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้และสารสนเทศ การตลาดการศึกษาองค์กร อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวฯลฯให้วารสารฉบับเต็ม (Full Text) 225 รายการ และเพิ่มอีก 12 รายการในปี 2011 ให้วารสารย้อนหลังถึงปี 1994 Emerald Backfiles ให้บทความฉบับเต็มจากวารสารกว่า 120 รายการ ย้อนหลังถึงฉบับที่ 1 ของแต่ละชื่อ ฉบับเก่าที่สุด ปี 1898
 • Encyclopedia Britannica online
  - แนะนำการใช้งาน Encyclopedia Britannica online
 • Encyclopedia of Adolescence
 • Encyclopedia of Creativity
 • Encyclopedia of Emerging Markets
 • Encyclopedia of Globalization
 • Encyclopedia of the human brain
 • The Europa world of learning : the international guide to the academic world
 • Europa world plus (Online version of Europa world year book and the nine Regional surveys of the world)
 • European Journal of Clinical Nutrition 
 • Evidence-Based Dentistry
 • F
  Back To Top
 • Food Science Source (ระยะเวลาทดลองใช้ : สิ้นสุด 30 ก.ย. 59)
  ฐานข้อมูลเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมวารสารในสาขาที่เกี่ยวข้องหลายร้อยชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม มีรูปภาพ ตาราง และแผนภูมิ ประกอบเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานการปฎิบัติงานต่างๆ
 • G
  Back To Top
 • Gale Virtual Reference Library 
  ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออ้างอิงประเภทสารานุกรม หนังสือรายงานข้อมูลสถิติ ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion และ Social Science
 • H
  Back To Top
 • HeinOnline 
  ข้อมูลกฎหมายแยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic วารสารด้านกฎหมาย
 • HighWire Press  
 • H.W. Wilson  
  (ผนวกเข้ารวมกับ EBSCO HOST ใน Academic Package) เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest และ Biological & Agricultural Science
 • I
  Back To Top
 • IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
  เป็นฐานข้อมุลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่ง คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
 • IET eBooks Collection 2012
  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book ) ครอบคลุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทำการรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือประมาณ 311 ชื่อเรื่อง ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1979 – ปัจจุบัน
 • IET Inspec 
  ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา Physics, Electrical engineering and Electronics,Computer and control, Information technology for business, Mechanical andproduction engineering ประกอบด้วยวารสารกว่า 5,000 ชื่อ conference proceedings,seminar digest, technical magazine ประมาณ 2,500 รายการ จากสำนักพิมพ์กว่า 1,000แห่ง เช่น IEEE ฯลฯ
 • iG Library Plus 
  ครอบคลุม e-book มากกว่า 89,000 ชื่อเรื่อง จากหลากหลายสำนักพิมพ์ ประกอบด้วยสาขาวิชาทั้งสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสุขศาสตร์ เช่น ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การแพทย์
 • IMF eLibrary 
  สำหรับสืบค้นสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ (text) ของ IMF ประมาณ 18,287 รายการ (ณ วันที่ 5 ก.พ. 2556) ได้แก่ Books and Analytical Papers จำนวน 12,519 รายการ, Periodicals and Reports จำนวน 5,768 รายการ (Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, Fiscal Monitor, Global Financial Stability Report, IMF Research Bulletin, IMF Staff Papers, Regional Economic Outlook Reports, World Economic Outlook) และ A full picture of IMF Activities
 • IMF eLibrary – Data 
  สำหรับสืบค้นข้อมูลประเภทสถิติตัวเลข (data) จาก International Financial Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOPS), Direction of Trade Statistics (DOTS), Government Finance Statistics (GFS), Trade and Investment
 • Incites
  เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการวิจัย (Research Performance Evaluation) ที่เป็นลักษณะเป็นแพลทฟอร์ม web based หรือเป็นเครื่องมือที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยจากรายการบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากทั่วโลก สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างบุคคล องค์กร ประเทศ สาขาที่ทำการวิจัย วารสาร หนังสือ และเอกสารการประชุม รวมถึง Incites Benchmarking ซึ่งสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบเป็นกราฟรูปแบบต่างๆได้
 • International Year Book and Statesmen's Who's Who
 • iNewLaw
  ให้ข้อมูลวารสารกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายและกฎหมายใหม่ บทความเกี่ยวกับกฎหมาย คำพิพากษาที่น่าสนใจ
 • Informa Healthcare
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเนื้อหาด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรวบรวมจากวารสารประมาณ 163 รายชื่อ ซึ้งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1920-ปัจจุบัน
 • Ingenta  
  บริการข้อมูลบทความวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ผ่านระบบ ออนไลน์ ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ เฉพาะรายการที่สำนักหอสมุดบอกรับ
 • International Journal of Obesity 
 • InterScience Wiley  
 • ISEAS eBook Collection
  ครอบคลุม e-book จำนวนมากกว่า 400 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มทางสังคม การเมืองการปกครอง การรักษาความปลอดภัย เศรษฐกิจและการพัฒนา ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในวงกว้าง ศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตโดยInstitute of Southeast Asian Studies (ISEAS)
 • J
  Back To Top
 • Journal Citation Reports (JCR) 
  เพื่อประเมินและจัดลำดับคุณภาพของวารสารระดับนานาชาติในทุกวารสาร เพื่อเป็นดัชนีวัดว่าวารสารใดมีสถิติการถูกนำไปอ้างอิงสูงหรือต่ำเพียงใด และสามารถสืบค้นเพื่อให้ทราบค่าการถูกอ้างถึงของบทความในวารสารต่าง ๆ
 • Journal of Investigative Dermatology 
 • Journal of Perinatology
 • Journal Link
  ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 193แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย
 • JSTOR 
  ครอบคลุมวารสารย้อนหลังในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 • K
  Back To Top
 • Karger Online Journals 
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Karger ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรวบรวมจากวารสารประมาณ 90 ชื่อเรื่อง ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1998 – ปัจจุบัน
 • Kidney International 
 • Kluwer Competition Law
  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การควบรวมกิจการ การผูกขาด การทุ่มตลาด
 • L
  Back To Top
 • Laboratory Investigation 
 • Leukemia 
 • Librarian’s Index 
  แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ มากกว่า 11,000 เว็บไซต์ ซึ่งเลือกสรรและแนะนำโดยบรรณารักษ์
 • M
  Back To Top
 • Marquis who's who
 • MAS Ultra – School Edition
 • Matichon e-library
  ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กร ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท
 • O
  Back To Top
 • Official documents system the United Nations
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งการประชุม และมติของหลาย ๆ หน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติ ภาษาที่ใช้มีอารบิก จีน อังกฤษ ฝรั่งเศษ รัสเซีย และสเปน มีบางรายการที่เป็นภาษาเยอรมัน ทุกรายการสามารถดูเนิ้อหาเต็มได้ สิ่งพิมพ์ที่ไม่รวมอยู่ในระบบนี้คือหนังสือพิมพ์ที่วางจำหน่าย สิ่งพิมพ์ของสหประชาชาติที่จัดจำหน่าย สิ่งพิมพ์ของ United Nations Treaty Series และจุลสารที่ออกโดย United Nations Department Public Information
 • Orbis  
  Orbis company information across the globe find analyse and compare public and private companies including banks and insurance companies worldwide (Orbis ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททั่วโลก สามารถค้นหา วิเคราะห์และเปรียบเทียบบริษัทภาครัฐและเอกชน รวมทั้งธนาคารและบริษัทประกันภัย)
 • OVID  
  ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง เช่นLippincott Williams & Wikins, Taylor & Francis รวบรวมฐานข้อมูลบรรณานุกรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากวารสารกว่า 3,144 รายชื่อ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน ซึ่งภายในบทความประกอบด้วย รายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (Reference) สาระสังเขป (Abstract) หน้าสารบัญวารสาร (Tables Contents) เนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) พร้อมด้วย Graphics, Charts และภาพประกอบ ปัจจุบันสามารถเปิด Full text จากวารสารได้ 373 ชื่อ และมี eBook 25 ชื่อเรื่อง ผู้ใช้ขอให้สำนักบอกรับ Total Access (240 กว่าชื่อ)
 • Oxford English Dictionary (OED)
 • Oxford University Press E-Journals
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประมาณ 180 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูบทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF
 • Oxford Who’s who and Who was who
 • P
  Back To Top
 • Passport GMID 
  ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขนาดและส่วนแบ่งของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้ม ตลาดเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท สถิติสำคัญๆ ทางการตลาดและบริษัทใน ประเทศต่างๆ กว่า 200 ประเทศ ให้ Full text รายงานวิจัย บทความและ country report analysis กว่า 18,000 เรื่อง
 • Political Handbook of the World
 • PressReader
  ฐานข้อมูลให้บริการหนังสือพิมพ์และแม็กกาซีนมากกว่า 5,500 ปก จาก 100 ประเทศ และฉบับย้อนหลัง 60 - 90 วัน มีคอลัมน์ ภาพ สีสัน ประกาศ และชิ้นโฆษณาเหมือนต้นฉบับ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชาใน 60 ภาษา สืบค้นได้หลายทาง มีเสียงอ่าน คำแปลภาษา บริการแจ้งเตือนข่าวใหม่ และรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา สามารถเข้าใช้ทางออนไลน์ อ่านและพิมพ์ได้พร้อมกันไม่จำกัด (site-license)
 • Project MUSE
  Project MUSE เป็นฐานข้อมูลวารสารทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมข้อมูล ตั้งแต่ปี 1906 - ปัจจุบัน ประกอบด้วย 337,375 บทความ และหนังสือกว่า 769,244 บท จากสำนักพิมพ์กว่า 241 แห่ง ให้ผลการค้นหาเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) วารสารทุกฉบับผ่านการจัดทำดัชนีอย่างละเอียด พร้อมบทความวิจัย และบทความวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ วารสารในฐานข้อมูล Project MUSE ครอบคลุมเนื้อหาในหลายสาขาวิชา อาทิเช่น ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา ภาพยนต์ ศาสนา และเพศศึกษา
 • ProQuest Dissertations & Theses Global
  เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็ม (Full Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
 • PsycARTICLES
  ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มที่เป็นวารสาร peer-reviewed ครอบคลุมสาขาจิตวิทยา จาก American Psychological Association (APA) ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ได้รับการอ้างอิงระดับสูงและวารสารที่ตีพิมพ์โดย APA, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association, Hogrefe Publishing Group และ National Institute of Mental Health ประกอบด้วยบทความวารสารจำนวนมากกว่า 178,000 บทความ จากวารสารมากกว่า 100 ชื่อ และให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1894 - ปัจจุบัน
 • PsycBOOKS
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมบทความจากหนังสือรูปแบบ PDF มากกว่า 38,000 รายการ โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งผลิตโดย American Psychological Association (APA) และสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึง Digital content ด้านประวัติศาสตร์จาก Archives of the History of American Psychology (AHAP) collection อีกทั้งมีหนังสือคลาสสิคด้านประวัติศาสตร์มากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง ซึ่งเรียบเรียงเนื้อหาจากผู้แต่งของ APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology.
 • PsycINFO
  ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขปจากบทความวารสารวิชาการ หนังสือ และวิทยานิพนธ์สาขา พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา และสุขภาพจิตจาก American Psychological Association (APA) ซึ่งได้รวบรวมวารสาร peer-reviewed และรายการอ้างอิง จำนวนมากกว่า 3.3 ล้านรายการ และโดยได้รับการคัดเลือกจากวารสารมากกว่า 2,500 ชื่อ ในหลายภาษา และให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1800 – ปัจจุบัน
 • PsycTESTS
  เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบและการวัดผลทางจิตวิทยา ซึ่งมีแบบทดสอบที่สามารถดาวน์โหลดได้ทันที และครอบคลุมแบบทดสอบภาษาอื่นๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษอีกด้วย นอกจากนี้ยังครอบคลุมแบบทดสอบในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตเวชศาสตร์ การจัดการ ธุรกิจ การศึกษา สังคมศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ กฎหมาย การแพทย์ และสังคมสงเคราะห์
 • PubMed
  บริการฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์ของ National Library Medicine ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 จากฐานข้อมูล MEDLINE และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ แต่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มได้
 • Q
  Back To Top
 • S
  Back To Top
 • SAGE Premier 2014
  คัดสรรวารสารที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่วารสารปีปัจจุบันย้อนหลังไปถึงปี 1999 ทุกวารสารเป็น Full Text สามารถเข้าถึงผ่านแพลทฟอร์มเดียวกันภายใต้ High wire Press พัฒนาโดย Stanford University Library พร้อมลิงค์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกแพลทฟอร์ม
 • SAGE Video (ระยะเวลาการทดลองใช้ : 14 พ.ค. - 31 พ.ค. 58)
  Streaming Video ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัย ประกอบด้วยสาขาจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา, ศึกษาศาสตร์ และ การสื่อสารและสื่อ
 • ScienceDirect  
  คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science , Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆรวมทั้งวารสาร Reviews จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียบ สามารถเข้าใช้ฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน
 • SciFinder New User Registration (Thammasat e-mail address is required)
  SciFinder เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Abstract & Bibliographic database) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่สองฐาน (CAplus และ Medline) กว่า 49 ล้านเอกสาร รวบรวมปฏิกิริยาเคมี (CASREACT) กว่า 40 ล้านปฏิกิริยา และให้บริการเชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็มไปยังวารสารออนไลน์ (Electronic journals) และสิทธิบัตร (Patents) เพื่อเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม SSM Module สามารถสืบค้นโครงสร้างย่อยทางเคมี เพื่อให้การวิจัย ครอบคลุมการสังเคราะห์สาร และปฏิกิริยาในสภาวะที่ถูกควบคุมมากยิ่งขึ้น การเข้าใช้ SciFinder ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในระบบก่อน การลงทะเบียนต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น (user@tu.ac.th, user@dome.tu.ac.th, user@thammasat.net) เพื่อเป็นการระบุตัวตนและสถานะของบุคคลจากสถาบันที่บอกรับฐาน SciFinder
 • SciVal
  เครื่องมือที่ช่วยค้นหาผลงานวิจัย และจัดทำรายงานวิเคราะห์ความสามารถจากผลงานวิจัยในรูปแบบที่แสดงผลด้วยแผนภาพ สามารถประเมินสถานการณ์งานวิจัยในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ รวมถึงการหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ
 • Scopus 
  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้นด้านมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใดเป็นรายการที่ปรากฎอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับในรูปของ e-journal รายการนั้นจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้
 • Social Science Research Network (SSRN) 
  รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Accounting, Cognitive Science, Corporate, Economics, Entrepreneurship, Financial, Health, Information, Leadership, Legal, Management, Marketing, Negotiations, Political และ Social Insurance เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทคัดย่อของกว่า 346,400 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการเอกสารฉบับเต็มเป็นไฟล์ PDF กว่า 281,600 รายการ
 • SpringerLink 
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสารเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน นอกจากนี้มี e-book 2 collections คือ Biomedical & Life science จำนวน 543 ชื่อเรื่อง และMedicine จำนวน 713 ชื่อเรื่อง
 • Springer eBooks 
  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ (Medicine) ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Science) วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) ตั้งแต่ปี 2014 จำนวนมากกว่า 2000 ชื่อเรื่อง
 • The Statesman's yearbook
 • T
  Back To Top
 • Taylor & Francis  
  is a one-stop site hosting journals, eBooks, abstract databases and reference works published by Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press and Informa Healthcare.
 • Testing & Education Reference Center 
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมแบบทดสอบหลายระดับ เช่น ระดับมัธยมศึกษา : GED, AP, ISEE, COOP, SSAT ระดับวิทยาลัย : CLEP, SAT, ACT, PSAT, ระดับอุดมศึกษา : GRE, LSAT, MCAT MAT และ GMAT ระดับนานาชาติ ด้านภาษา : TOEFL, TOEIC ข้อมูลการศึกษาต่อทั้งระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา วิธีการเขียน Resume และข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการประกอบวิชาชีพ
 • Thieme Electronic Book Library
  ฐานข้อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาต่างๆ
 • U
  Back To Top
 • Unbound Medicine 
  Unbound Medicine เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ที่สำคัญทางการแพทย์ ซึ่งสำนักหอสมุดบอกรับจำนวน 5 เล่ม ได้แก่ Davis’s Drug Guide, Diseases and Disorders, Harrison’s Manual of Medicine, Merck Manual, Taber’s Medical Dictionary และอีก 1 เครื่องมือ ได้แก่ Calculators (Tool) โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ IPad IPhone หรือ offline เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ใช้ในการค้นหาคำตอบทางคลินิก ณ จุดรักษาผู้ป่วย ช่วยประกอบในการตัดสินใจ การวินิจฉัย การพยากรณ์ การรักษาและการป้องกันโรคได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา
 • UNtreaty  
  ฐานข้อมูลสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดพิมพ์โดยสำนักเลขาธิการของสหประชาชาติเป็นภาษาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับต้นฉบับ กรณีไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส จะมีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ให้ตามความเหมาะสม
 • UpToDate 
  เป็นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลในการแนะนำและช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ให้เนื้อหาพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิง, รูปภาพและวิดีโอประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง Editor ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆอย่าง Smartphone หรือTablet ได้อีกทางหนึ่ง
 • V
  Back To Top
 • W
  Back To Top
 • Web of Science 
  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน
 • Westlaw
  เน้นกฎหมายของสหรัฐฯ มีหนังสือประมาณ 500 ชื่อเรื่อง (การตั้งค่าใน Browser สำหรับ print หรือ save ฐานข้อมูล Westlaw)
 • Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements
 • Wiley Online Library
  ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูเนื้อหาเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะวารสารที่บอกรับเท่านั้น
 • Wiley Online Library – UBCM Special Product : SciTech
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley ที่จัดพิมพ์ปี 2014-2016 จำนวนกว่า 2000 ชื่อ เนื้อหาครอบคลุมสาขา Chemistry, Computer Science, IT, Environment Science, Life Science, Math&Stat, Physical Engineering, Food Science
 • World Scientific eBooks - 2012 Full Collection 
  ครอบคลุม e-book กว่า 6,000 ชื่อเรื่องในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น แสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File
 • World who's who : Europa biographical reference
  • X
   Back To Top
  • Z
   Back To Top